सम्पादक मण्डल

वर्षम्-२०२३-२४

माननीयः कुलपतिवर्यःप्रधानसम्पादकः
प्रो. विनोदकुमारः झाप्रबन्धसम्पादकः
अध्यक्षः, अनुस्नातकविभागःसम्पादकः
डॉ. नरेन्द्रकुमारः पण्ड्यासम्पादकः
डॉ. जिगरः भट्टःसम्पादकः
श्री अपूर्वा अग्रवालःसम्पादकः
डॉ. जानकीशरणः आचार्यःसम्पादकः
डॉ. कार्तिकः पण्ड्यासम्पादकः
डॉ.विदुषी बोल्लासम्पादकः